Jídelna při ZŠ

Provoz školní jídelny u ZŠ

  Výdej jídla od 11.30 do 13.40 hod pro žáky ZŠ Háj a školské pracovníky

Příjímání strávníků
Všichni strávníci jsou přijímáni ke stravování na základě přihlášky.

Identifikační čipy strávníků
Čipy slouží pro identifikaci strávníka a pro kontrolu odběru jídla. Tento čip mají strávníci po celou dobu stravování. Při ztrátě čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový. Dále – viz Vnitřní řád ZŠ.

Odhlášky
Odhlášky obědů se přijímají 24 hodin před zahájením výdeje. Odhlášky se přijímají osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle 553 773 002, / mimo pracovní dobu na záznamník s udáním konkrétních datumů termínu odhlášky – od do/, jména strávníka a třídy. Jen v pondělí je možno se přihlásit či odhlásit do 8.00 hodin na tento den. Přijímáme jen přesně termínované odhlášky.. Tzn.,trvá-li nepřítomnost strávníka déle než byl odhlášen, musí si opět stravu odhlásit.
Upozorňuji všechny strávníky a jejich rodiče, že pokud dítě nepřijde do školy, neznamená to, že je automaticky odhlášeno.
Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání – ne o prázdninách nebo ředitelském volnu, v době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je  nutné obědy odhlásit. Oběd může být 1. den nemoci vyzvednut do jídlonosiče v době od  11, 45 – 13,00 hodin.
Do MŠ Lhota nebudeme stravu žáků ZŠ Háj zasílat.
V době nemoci je strávník povinen se z obědů odhlásit, pokud nechce hradit plnou cenu obědu. (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů = + 43,– Kč

V případě zjištění rozdílů mezi neodhlášenou stravou žáka a jeho nepřítomností ve vyučování bude veškeré vzniklé finanční náklady hradit zákonný zástupce.

UPOZORNĚNÍ ! Dle  vyhlášky nejsou děti zařazováni do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku. II.kat. 7-10 let, III.kat. 11-14 let, IV.kat. 15-a více let.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je od 1.9. -31.8 daného roku.

 

Cena jídla:  potraviny úhrada rodičů
II. kat. 27,–  Kč 27,–  Kč
III. kat. 29,–  Kč 29,–  Kč
IV. kat. 31,–  Kč 31,– Kč

 

Rodiče hradí pouze hodnotu za potraviny podle stáří dítěte. Režijní náklady na jeden oběd jsou hrazeny z příspěvku Obce Háj ve Slezsku. Mzdové náklady jsou hrazeny z příspěvku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu v Ostravě.

Úhrada jídla
Úhrada stravného je prováděna vždy na daný měsíc.

K platbě můžete použít tyto možnosti:

  • inkasní souhlas z jakékoliv banky – nutno zavést souhlas s inkasem na níže uvedené číslo účtu a tuto skutečnost oznámit ve školní jídelně, včetně svého čísla účtu
  • trvalý příkaz – každý strávník, který chce takto platit, musí si u vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol(číslo strávníka)
  • Jednotlivé částky trvalých příkazů pro strávníky v ZŠ:
    • II. kat. 540,- Kč
    • III.kat. 580,- Kč
    • IV. kat. 620,- Kč

Stravné placeno trvalými příkazy se zúčtovává vždy k 31. prosinci a 30 červnu daného školního roku.

  • informativní lístek o platbě, který je splatný do 15. dne příslušného měsíce. Informativní lístky se vydávají vždy na daný měsíc podle počtu objednaných jídel. Stravné je sníženo o skutečnost neodebraných obědů v minulém měsíci nebo zvýšeno, pokud stravné nebylo uhrazeno včas nebo nebyly odhlášeny obědy v době nepřítomnosti ve škole. Od října 2023 jsou tyto lístky pro zájemce zasílány přes e-mail adresy.

Prosíme strávníky o zavedení úhrady stravného inkasním souhlasem.

Číslo účtu k placení: 035-1846299389/0800

Jako variabilní symbol se používá číslo strávníka.     

Další informace Vám poskytne vedoucí ŠJ při Mateřské škole Háj
osobně nebo na tel.čísle 553 773 002

Všem strávníkům přejeme dobrou chuť.

Dagmar  M o r a v c o v á,    vedoucí ŠJ
a kolektiv školní jídelny při Mateřské škole Háj ve Slezsku